Keidas ry:n säännöt


 • 1.Yhdistyksen nimi on Pyhäjärven Keidas. Yhdistyksen kotipaikkana on Pyhäjärven kaupunki ja sen kielenä on suomi.
 • 2.Yhdistyksen tarkoituksena on parantaa sosiaalisesti syrjäytyneiden asemaa ja elinoloja, edistää nuorisotyötä ja levittää evankeliumia Pyhäjärvellä ja sen ympäristössä, Suomessa ja koko maailmassa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii yhteistyössä eri yhteisöjen ja seurakuntien kanssa tehden diakoniatyötä, järjestäen evankelioimistilaisuuksia, konsertteja, seminaareja, kursseja ja leirejä sekä harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa.
 • 3.Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia sekä testamentteja, järjestää asianomaisilla luvilla rahankeräyksiä sekä omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, järjestää myyjäisiä ja kirpputoreja ja ylläpitää kahvilaa.
 • 4.Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yli 15-vuotias luonnollinen henkilö. Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet jäsenet. Yhdistys ylläpitää jäsenrekisteriä.
 • 5.Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä kolmen kuukauden kuluttua siitä lukien, kun hän on ilmoittanut siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai on ilmoittanut eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa hallituksen päätöksellä, jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittaa yhdistyksen mainetta. Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle kolmenkymmenen päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Tämän ilmoituksen perusteella on hallitus velvollinen ottamaan erottamista koskevan asian esille siinä yhdistyksen kokouksessa, joka ensiksi pidetään sen jälkeen, kun hallituksen puheenjohtajalle on ilmoitus tehty.
 • 6.Yhdistyksen vuosikokous päättää jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruuden. Jäsenmaksu on suoritettava hallituksen määräämänä ajankohtana.
 • 7.Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
 • 1.Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajan lausunto
 • 2.Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta
 • 3.Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, johon tilintarkastajan lausunto antaa aihetta.
 • 4.Päätetään jäsenmaksuista.
 • 5.Valitaan joka toinen vuosi puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet.
 • 6.Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa.
 • 7.Käsitellään muut hallituksen vuosikokoukselle antamat asiat.
 • 8.Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 (kymmenesosa) yhdistyksen koko jäsenluvusta sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta.
 • 9.Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle lähettämällä jäsenille kutsukirje vähintään seitsemän päivää ennen kokousta tai julkaisemalla ilmoitus paikallisessa lehdessä seitsemän päivää ennen kokousta.
 • 10.Yhdistyksen hallitus hoitaa yhdistyksen asioita. Vuosikokous valitsee hallituksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 1-3 (yhdestä kolmeen) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin. Yhdistyksen hallituksella on oikeus palkata yhdistyksen tarvitsemat toimihenkilöt avukseen hoitamaan yhdistyksen asioita hallituksen ohjeiden mukaan.
 • 11.Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet kukin yksin.
 • 12.Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus on valmistettava edelliseltä vuodelta tammikuun loppuun mennessä ja annettava tilintarkastajalle helmikuun 10. päivään mennessä.
 • 13.Tilintarkastajan tulee ennen maaliskuun 1. päivää antaa hallitukselle kirjallinen yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu tilintarkastuskertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.
 • 14.Kohdassa 3 mainitulla tavalla saamansa tulot yhdistys käyttää toimintansa tukemiseen.
 • 15.Yhdistyksen sääntöjen muutoksesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa kahden kolmanneksen äänten enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan äänten enemmistöllä annetuista äänistä.
 • 16.Jos yhdistys purkautuu, käytetään jäljelle jääneet varat yhdistyksen tarkoituksen edestämiseen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.
 • 17.Muutoin yhdistyksessä noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä ja Suomen lakeja ja asetuksia.